адвокат имотно право

Разкриване на симулация относно цената на договор за продажба на недвижим имот

Симулация не може да се разкрива нито чрез предварителен договор за продажба на недвижим имот,  нито чрез оценителна експертиза!

Симулацията на договора за продажба на недвижим имот е порок, касаещ волята на страните. Тя няма нищо общо нито с пазарните цени на имотите, нито с предходни задължения на страните. Няма значение дали има еквивалентност на насрещните престации. Симулацията означава наличие на прикрито и привидно съглашение, съзнателно договорени от двете страни.

Обратно писмо

Разкриването на симулация се извършва чрез нарочен документ – обратно писмо /CONTRA LETТRЕ/. Това не е някакъв документ, който прави симулацията вероятна, а нарочен документ, специално съставен за да разкрие симулацията. Това е документ, който е съставен заедно със симулативният договор, или след него, в който двете страни, или едната страна, правят изявление, в което потвърждават, че договорът е напълно или частично симулативен. И пак повтаряме, това е нарочен документ, специално създаден за разкриване на симулацията. – проф. Петко Венедиков – „Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес“ изд. СиБи 1994г. стр.97 и сл.

Разкриване на симулация на договор за продажба на недвижим имот чрез свидетели

ГПК допуска разкриване на симулация на договор за продажба на недвижим имот и чрез свидетели, при наличието на така нареченият „непълен обратен документ“ или „начало на писмено доказателство“ – чл.165, ал.2 ГПК. В този случай обаче, симулацията не се доказва чрез този непълен документ!  Този документ служи на съда само за доказване на евентуална вероятност на симулацията, и дава на съда право да допусне свидетелски показания, чрез които да се доказва симулацията. И тогава вече, със свидетелски показания, се прави пълно и главно доказване на факта на симулацията и най вече, какво е било прикритото съглашение – проф. Петко Венедиков в същия труд.

Практика на Върховен Касационен Съд по въпроса

В горния смисъл са:

Решение № 12 от 31.01.2019 г. по гр. д. № 2000/2018 г., г. к., ІV г. о. на ВКС

Решение № 251 от 09.01.2015 г. по гр. д. № 7253/2013 г., г.к., І г. о. на ВКС,  и много други.

В заключение съветваме задължително да ползвате услугите на опитен адвокат по вещно право още преди подписване на предварителният договор за продажба на недвижим имот.

Related Posts
Call Now Button