оспорване на констативен нотариален акт

Може ли всяко едно трето лице, което има правен интерес, да оспори констативен нотариален акт във всяко едно исково съдебно производство в което този акт му се противопоставя, или оспорване може да се направи само и единствено в рамките на дело за собственост?

Според константната практика на ВКС, констативен нотариален акт по чл. 587 ГПК, удостоверяващ принадлежността на правото на собственост може да бъде оспорван от всяко лице. Разббира се лице, което има правен интерес да докаже, че отразеното в акта право на собственост не съществува. Не е нужно третото лице да претендира собствени права върху имота. Не е нужно искът, въз основа на който е образувано делото да е иск за собственост, като оспорването може да бъде направено и чрез възражение. Според практиката на ВКС, единствената предпоставка за допустимост на оспорването пред съд на констативният нотариален акт е наличието на правен интерес у този който оспорва. В този смисъл са следните решения:

Тълкувателно решение №11/21.03.2013г. по тълк.д.№ 11/2012г. на ВКС, ОСГК:

„Тъй като нотариалното производство е едностранно и не разрешава правен спор, то нотариалният акт по чл.587 ГПК, удостоверяващ принадлежността на правото на собственост, може да бъде оспорван от всяко лице, което има правен интерес да твърди, че титулярът на акта не е собственик. Оспорването може да се изразява както в доказване на свои права, противопоставими на тези на титуляра на акта, така и в опровергаване на фактите, обуславящи посоченото в акта придобивно основание или доказване, че признатото право се е погасило или е било прехвърлено другиму след издаване на акта. Следователно, за да отпадне легитимиращото действие на акта е необходимо да се докаже, че титулярът не е бил или е престанал да бъде собственик. Това оспорване не се развива по правилата на чл. 193 ГПК, тъй като не касае истинността на документа нотариален акт, а съществуването на удостовереното с него право.“

Практика на Върховен Касационен Съд по чл. 290 ГПК

Решение № 157/19.06.2013 г. по гр.д.№103/2012г. на ВКС:

„Нотариалният акт по чл. 587 ГПК, удостоверяващ принадлежността на правото на собственост може да бъде оспорван от всяко лице, което има правен интерес да твърди, че титулярът на акта не е собственик. Оспорването може да се изразява както в доказване на свои права, противопоставими на тези на титуляра на акта, така и в опровергаване на фактите, обуславящи посоченото в акта придобивно основание или доказване, че признатото право се е погасило, поради което, за да отпадне легитимиращото действие на акта, е необходимо да се докаже, че титулярът не е бил или е престанал да бъде собственик като оспорването не е по чл. 193 ГПК, тъй като не касае истинността на документа нотариален акт, а съществуването на удостовереното с него право. 

В същия смисъл са и следните решения :

Може ли оспорването на констативен нотариален акт за собственост да бъде направено чрез възражение, или следва да се предявява установителен иск?

Относно възможността на страната да оспори констативният нотариален акт не само по исков ред но и чрез възражение Върховен Касационен Съд също се е произнесъл, като в този смисъл е  следното решение:

Решение № 94 от 27.06.2016 г. по гр. д. № 520/2016 г. на ВКС, 2-ро г.о. „Ответниците по иск за собственост, включително ревандикационен иск, могат да оспорят правото на собственост на ищците, легитимирано с констативен нотариален акт не само по исков ред /чрез предявяване на насрещен или инцидентен установителен иск/, но и чрез възражение или твърдения за факти, които изключват придобиване на правото или установяващи, че понастоящем ищците не са негови носители. 

Във всички случаи, при сделки с недвижими имоти, и при съставяне на констативен нотариален акт за собственост върху недвижим имот, е абсолютно наложително да се ползват услугите на адвокат недвижими имоти. Много важно е , при оспорване на нотариален акт, издаден на името на търговско дружество, да бъде ангажирано съдействието на счетоводител на предприятието.

Related Posts
Call Now Button