адвокат недвижими имоти Бургас

Приложение на Гражданският Процесуален Кодекс в данъчното производство

Съгласно чл.144 АПК, в административният процес, а оттам и в данъчният процес, субсидиарно се прилагат нормите на Гражданският Процесуален Кодекс. Касае се за всяка данъчна ревизия и проверка, както на физически лица, така и на търговски дружества.

Разрешение на проблема в Гражданският процес и приложение в производство по данъчна ревизия

Частният документ е с недостоверна дата по смисъла на чл.181 ГПК единствено и само спрямо така наречените „близки“ трети лица – това са правоприемниците и наследниците на страните по договора. Спрямо всички останали трети лица, т.н. „далечни“ трети лица, договорът има достоверна дата и тежестта на нейното оспорване е върху оспорващият. В този смисъл е еднозначната съдебна практика по чл.181 ГПК, а именно:

– Решение №235/04.06.2010г., на ВКС – ІІ г.о. по гр.д.№176/2010г.;

– Решение №309/20.02.2014 г. по гр.д.№742/2012г. на ВКС І-во г.о.

– Решение №284/17 01 2014 г. по гр.д.№2415/2013г. на ВКС І-во г.о.;

– Решение№207/21.01.2016г. по гр.д.№1381/2015г. на ВКС І-во г.о.

и редица други,  според които:  

“ Трето лице“ по смисъла на чл. 145, ал. 1 ГПК ( отм. ) и чл. 181, ал. 1 ГПК е това, което черпи права от лицето, подписало документа и правата, които то черпи могат да възникнат само при условие, че датата на възникването им предшествува датата на документа. Следователно касае се до тези неучаствали в съставянето на документа лица, които черпят права от някой от издателите и биха могли да бъдат увредени от неговото антидатиране. Другите неучастващи в документа лица не са трети лица и спрямо тях посочената в документа дата важи.“ – Решение №235/04.06.2010г., постановено от ВКС – ІІ г.о. по гр.д.№176/2010г.;

Как се разглежда въпроса в правната теория?

В горния смисъл е и правната теория, в лицето на проф. Петко Венедиков в  „Писмени доказателства и свидетелски показания в Гражданския Процес“ изд.“Сиби“ 1994г., стр.71, където четем:

„И така, по смисъла на чл.145 ал.! ГПК отм. /сега чл.181ГПК/ датата на частния документ не може да се противопостави на едно лице, в случай , че е недостоверна , ако /1/ Това лице черпи права от лицето подписало документа, и /2/ правата, които  то черпи могат да възникнат само при условие, че датата на възникването им предшества датата на документа.“ Двете предпоставки следва да бъдат налице кумулативно!/бел моя/

С оглед на гореизложеното, при твърдение за симулация, или антидатиране, в тежест на данъчната администрация е да докаже с пълно и главно доказване, че представеният от ревизираното лице документ е симулативен, и оттам нищожен.

Нашият данъчен адвокат съветва

Изключително важно е още на ниво данъчна проверка да бъде ангажиран данъчен адвокат – специалист, който да защити ревизираното лице още нан този ранен етап от данъчното производство. Ако не бъде направено това, има възможност да се пропуснат важни процесуални действия, които не могат да бъдат направени на по-късен етап от процеса.

Related Posts
Call Now Button