Адвокат Бургас Съветва

Декларираната в НАП фактура като доказателство в Гражданският процес – Адвокат Бургас Съветва

Според трайната и изобилна практика на ВКС, акта на приемането на фактурата, нейното осчетоводяване, отразяването и в дневника за покупките по чл.124 ЗДДС, декларирането и в НАП и ползването на данъчен кредит представлява абсолютно доказателство и признание от страна на длъжника на задължението, като доказват неговото съществуване.

Каква е съдебната практика по поставеният въпрос?

Решение № 23 от 07.02.2011 г. по т. д. № 588/2010 г., т. к., ІІ.т. о. на ВКС

„Само по себе си отразяването на фактурата в счетоводството на ответника-купувач, включването и в дневника за продажбите по ДДС и ползването на данъчен кредит по нея представляват признание на задължението и доказват неговото съществуване.“

Решение № 42 от 19.04. 2010 г. по т.д. № 593/2009 г. на ВКС, ІІ т.о.

 „Само по себе си отразяването на фактурата в счетоводството на ответника-купувач, включването й в дневника за продажбите по ДДС и ползването на данъчен кредит по нея представляват признание на задължението и доказва неговото съществуване.“

 Решение № 71 от 08.09.2014 г. по т. д. № 1598/2013 г., т. к., ІІ т. о. на ВКС

„Фактурите отразяват възникналата между страните облигационна връзка и осчетоводяването им от търговското дружество – ответник, включването им в дневника за покупки по ЗДДС и ползването на данъчен кредит по тях по см. на ЗДДС, представлява недвусмислено признание на задължението и доказва неговото съществуване.  Дори да се счете, че издадената фактура е неистинска/ неавтентична /, или е останала неподписана за „получател“ от купувача по договор за търговска продажба, респективно от възложителя по договор за изработка, тя може да послужи като доказателство за възникване на отразените в нея задължения, ако съдържа реквизитите на съществените елементи на конкретната сделка, отразена е счетоводно от двете страни, както и е ползван данъчен кредит.“

Във всички случай е от особена важност предварителната подготовка на правните и счетоводни документи. Работата в екип на добър адвокат и добър счетоводител в Бургас е задължителна. При неправилно водено счетоводство и не изрядни договори не може да се очаква позитивен резултат в съда.  Много от търговците и управителите на търговски фирми сключват договори без съдействието на адвокати, и впоследствие , когато възникнат проблеми , ангажират адвокат за представителство в съда, очаквайки той да извърши чудеса. Това е невъзможно. 

Related Posts
Call Now Button