ДАНЪЧЕН КОНСУЛТАНТ

Нашият Данъчен Консултант коментира

Съгласно чл.168а, ал.1 от ЗДДС считано от 01 януари 2021г. Северна Ирландия се счита за трета страна с изключение на доставка на стоки (чл.168а ал.2 и 3), които се изпращат или транспортират от или до Северна Ирландия ,когато:       

  • Доставчикът на стоките е данъчно задължено лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия и има валиден ДДС номер. Когато правим доставка на стоки, които се транспортират от България до Северна Ирландия и получателят ни е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице доставката ще е ВОД и приложимата данъчна ставка е 0%. Издадената фактура трябва да се отрази във VIES декларацията.
  • Следващият момент е когато: Получателят на вътреобщностно придобиване на стоки е данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице, което е идентифицирано за целите на ДДС в Северна Ирландия с валиден идентификационен номер по ДДС. Когато купуваме стоки ,които се транспортират от Северна Ирландия до България и доставчикът ни е данъчно задължено лице с идентификационен номер по ДДС, ще е налице ВОП, който подлежи на облагане с приложимата за стоката данъчна ставка – 20%,9% или 0%.

НЯКОИ ПРОБЛЕМИ С ТЪЛКУВАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ЗАКОНА ЗА ДДС ОТНОСНО ДОСТАВКА НА СТОКИ ОТ И ЗА СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

От така приетия текст на чл.168а, ал.2 и 3 от ЗДДС не става категорично ясно  дали за доставката на стоки, които се транспортират между друга държава членка и Северна Ирландия ,или между две държави членки ,но посредник по веригата е лице, установено и регистрирано за ДДС в Северна Ирландия, би бил приложим режима на тристранни операции. Доколкото съгласно чл.168а Северна Ирландия трябва да се счита за държава членка за целите на ВОП и ВОД, както и предвид обстоятелството, че съгласно обяснителните бележки на Европейската комисия за дистанционните продажби Северна Ирландия се счита за държава членка, би следвало да се направи извода, че и по отношение на режима за тристранните операции Северна Ирландия трябва да се приема за държава членка.

По отношение на доставките на услуги ще са приложими правилата, които до сега познаваме за услугите оказвани за лица установени в трети страни. Следователно, когато се доставя услуга, чието място на изпълнение се определя по реда на чл.21 ал.2 от ЗДДС, и получателят е данъчно задължено лице, установено в Северна Ирландия, мястото на изпълнение на услугата ще е извън България и доставчикът не следва да начислява ДДС. Разликата се състои в това, че след 01 Януари 2021г. издадената фактура няма да се отразява във VIES-декларацията.

Услугите, изброени в чл.21, ал.5 от ЗДДС (прехвърляне на права, патенти, лицензи, рекламни, консултантски, счетоводни, правни услуги и т.н.) ,които оказваме на данъчно незадължени лица, установени в Северна Ирландия ще са с място на изпълнение извън България и за тях няма да се начислява ДДС.

Във връзка с промените, трябва да се отчете обстоятелството, че когато български доставчици оказват услуги по чл.21, ал.2 от закона на лица от Обединеното кралство и Северна             Ирландия за тези доставчици няма да възникне задължение  за регистрация по чл. 97а , ал.2 от закона.

ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГИ ОТ Данъчно Задължено Лице РЕГИСТРИРАНО В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Когато българско данъчно задължено лице получава услуги от ДЗЛ , установено в Обединеното кралство или Северна Ирландия и тези услуги са с място на изпълнение на територията на страната по силата на чл.82, ал.2, т.3 от ЗДДС за българското лице възниква задължение за самооблагане /чрез протокол чл.117 от закона/, респективно ако лицето не е регистрирано по ЗДДС за него ще възникне задължение да се регистрира  на основание чл.97а, ал.1 от ЗДДС.

Съгласно чл.168а, ал.4 от ЗДДС лицата притежаващи валиден ДДС номер , които са установени на територията на Северна Ирландия и не са установени на територията на страната, имат право на възстановяване на начислен данък върху добавената стойност за закупени от тях стоки на територията на страната по реда на чл.81, ал.2 (Наредба Н-9) . Начисления ДДС за получени услуги ще се възстановява по реда на Наредба Н-10.

Възстановяване на данък на данъчно задължени лица, установени в Северна Ирландия, които не са установени на територията на страната, за получени стоки и/или услуги на територията на страната до 31 декември 2020г. включително, се извършва по реда на чл.81 ал.2 (Наредба Н-9). Заявленията за възстановяване на данъчни периоди до 31 декември 2020г. включително се подават до 31 март 2021г. включително (§6, ал.1 от ПЗР).

Related Posts
Call Now Button