данъчен адвокат

ВОД или доставка извън страната?

Данъчен адвокат съветва – Чл.62 ЗДДС касае облагането на ВОП. Определението на ВОД е в чл.7 ЗДДС,  а на ВОП е в чл.13 от Закона. Съответно в чл.20 от Директива 112. За да е налице ВОД следва да е има физическо движение на стоки от една държава членка в друга. При покупка и последваща продажба на една и съща стока на територията на една и съща страна членка няма ВОД, а се касае за вътрешна търговия в страната където се извършва доставката. Операцията следва да се осчетоводи като сделка извън територията на страната по смисъла на чл.69, ал.2 ЗДДС.

Каква е практиката на НАП?

Ако от представените доказателства е видно, че стоката се e прехвърляла по документи, без да се е придвижвала физически, и без да е била предавана от доставчик на получател физически от една страна членка в друга, липсва ВОД. В този случай се приема че търговеца извършва стопанска дейност на територията на една държава членка чрез място на стопанска дейност – например нает склад. От гледна точка на Българското законодателство, това биха били сделки извън територията на страната. В този смисъл е и РАЗЯСНЕНИЕ №20-00-296/14.12.2017 г. на ЦУ на НАП

За да имате успех, се консултирайте със специалисти – адвокати и счетоводители

Във всеки един отделен казус е задължително да се консултирате с опитен счетоводител или данъчен адвокат. Най-главното е да бъде извършен анализ на документите, удостоверяващи физическото движение на стоката. Трябва да се следи за документите, изисквани от ПП на ЗДДС. 

Related Posts
Call Now Button